జాగ్రఫీ – విశ్వం – సౌరకుటుంబం

జాగ్రఫీ – విశ్వం – సౌరకుటుంబం జాగ్రఫీ – విశ్వం – సౌరకుటుంబం 1. భూగోళశాస్త్రాన్ని ఆంగ్లంలో ఏమంటారు? A- జాగ్రఫీ 2. జాగ్రఫీ పదం ఏ

Read more

GENERAL SCIENCE TM BITS

జనరల్‌ సైన్స్‌ బిట్స్ IMP SPORTS BITS 2018 1. ఆస్ట్రనామికల్‌ టెలిస్కోప్‌లో ఎన్నిలెన్స్‌ ఉంటాయి? – జ:  రెండు 2. టెడాసి్ట్రయల్‌ టెలిస్కోప్‌లో ఎన్నిలెన్స్‌ ఉంటాయి?

Read more
error: Content is protected !!